Як я намагався включити http2 у себе на проекті з nginx

загалом, як я вже читав тут в коментах: «цілі статті пишуть на те, як додати 5 символів і пробіл в конфіг». Все б добре, якби не google chrome. Вони вирішили припинити підтримку SPDY та NPNДля прикладу беремо debian 8 на google cloud engine, ставимо nginx, з допомогою letsencrypt робимо сертифікати.

Для тих, хто не вміє:
echo "deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get install certbot -t jessie-backports -y
certbot certonly --webroot -w /var/www/html -d domain.tld --email=your@email.tld --agree-tos #де /var/www/html - корінь вашого сайту, який видно з поза


у підсумку отримуємо таке:
IMPORTANT NOTES:
— Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
/etc/letsencrypt/live/http2.kricha.info/fullchain.pem. Your cert
will expire on 2017-02-03. To obtain a new or tweaked version of
this certificate in the future, simply run certbot again. To
non-interactively renew *all* of your certificates, run «certbot
renew»
тобто всі ваші ключі будуть лежати тут /etc/letsencrypt/live/domain.tld/
# ls -la /etc/letsencrypt/live/http2.kricha.info/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 5 17:53 .
drwx------ 3 root root 4096 Nov 5 17:53 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 41 5 Nov 17:53 cert.pem -> ../../archive/http2.kricha.info/cert1.pem
lrwxrwxrwx 1 root root 42 5 Nov 17:53 chain.pem -> ../../archive/http2.kricha.info/chain1.pem
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Nov 5 17:53 fullchain.pem -> ../../archive/http2.kricha.info/fullchain1.pem
lrwxrwxrwx 1 root root 44 5 Nov 17:53 privkey.pem -> ../../archive/http2.kricha.info/privkey1.pem


додаємо всю цю красу в конфіг nginx:
#let's encrypt certificates
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.tld/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/domain.tld/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.tld/chain.pem;


в результаті у вас повинно вийти щось таке:
server {

server_name domain.tld;
listen 443 ssl http2;

server_tokens off;
keepalive_timeout 70;

ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
resolver 8.8.4.4 8.8.8.8 valid=300s;
resolver_timeout 10s;
ssl on;

#let's encrypt certificates
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.tld/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/domain.tld/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.tld/chain.pem;
ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;

ssl_session_timeout 1h;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;

ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers AES256+EECDH:AES256+EDH:!aNULL;

add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains; preload" always;
add_header X-Frame-Options DENY;
add_header X-Content-Type-Options nosniff;

root /var/www/html;
index index.nginx-debian.html;

location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}

error_log /var/log/nginx/domain.tld.error.log;
access_log /var/log/nginx/domain.tld.access.log;
}


server {
listen 80;
listen [::]:80;
server_name domain.tld;
return 301 https://$host$request_uri;
}

Щоб зробити DHE:
cd /etc/nginx
mkdir ssl
openssl dhparam -out ssl/dhparam.pem 2048

Начебто все і можна робити service nginx reload але фіг нам :) Ви отримаєте у відповідь це: Job for nginx.service failed. See 'systemctl status nginx.service' and 'journalctl -xn' for details., а в деталях:
ov 05 18:01:15 http2 systemd[1]: Failed to read PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
Nov 05 18:01:15 http2 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
Nov 05 18:14:27 http2 systemd[1]: Reloading A high performance web server and a reverse proxy server.
Nov 05 18:14:27 http2 nginx[24507]: nginx: [emerg] invalid parameter "http2" in /etc/nginx/sites-enabled/default:4
Nov 05 18:14:27 http2 systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Nov 05 18:14:27 http2 systemd[1]: Reload failed for A high performance web server and a reverse proxy server.

Загалом, nginx взагалі не зрозумів, чого ми від нього хотіли і хочемо. Дивимося версію і виявляєтьсяnginx version: nginx/1.6.2, гаразд, поставимо останню версію.

Встановимо свіжу версію nginx

echo -e "deb http://nginx.org/packages/mainline/debian/ jessie nginx\ndeb-src http://nginx.org/packages/mainline/debian/ jessie nginx" >>/etc/apt/sources.list
rm -rf /var/lib/dpkg/info/nginx*
apt-get update
apt-get upgrade --force-yes -y
service nginx restart


Заходимо в браузер, перевіряємо:
image
Бачимо Статус HTTP/2.0 200, радіємо, перевіряємо в хромі:
image
Бачимо Protocol http/1.1, сумуємо і йдемо плакати.
Ні, звичайно, не здаємося, доливаємо в стаканчик ром і продовжуємо.

Збираємо правильний nginx
apt-get install libpcre3 libpcre3-dev libpcrecpp0 libssl-dev zlib1g-dev
cd /opt
wget http://nginx.org/download/nginx-1.11.5.tar.gz
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.2j.tar.gz
tar xf nginx-1.11.5.tar.gz
tar xf openssl-1.0.2j.tar.gz
cd nginx-1.11.5
./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log-http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock-http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-openssl=/opt/openssl-1.0.2 j
make
make install
service nginx restart


замість make install можна зібрати пакет:
apt-get install checkinstall -y
dpkg -i nginx_1.11.5-1_amd64.deb


Перевіряємо в хромі:
image
У сафарі:
image

Скрізь бачимо, що використовується протокол http2, перевіряємо ще на www.ssllabs.com, отримуємо
image

Профіт! Доливаємо собі ром і йдемо спати! Усім спасибі за увагу, сподіваюся комусь допоміг.
Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.