Візуалізація фото-портфоліо. Частина 2: Word embedding

image
У попередній частині йшлося про розбиття фото-портфоліо за сигналами з передостаннього шару моделі inceptionV3. У цій частині я розповім, як розбивати портфоліо за ключовими словами.

Словник ключових слів для великих портфоліо може досягати близько 100 000 слів. Якщо діяти прямо в лоб, то у нас вийде 100 000 ознак. Не хотілося б зберігати такий великий обсяг інформації в оперативній пам'яті, тим більше що в ній багато надлишкової інформації, оскільки багато ключові слова пов'язані з іншими. Наприклад, «сім'я» часто зустрічається зі словом «діти». Тому будемо застосовувати техніку word embedding (ключові слова зі словника зіставляються з числами з простору меншої розмірності щодо розмірності словника).

Word embedding будемо реалізовувати за допомогою pointwise mutual information (PMI) (розділ 3.1. статті).

Ідея алгоритму коротко: обчислюється матриця PMI ключових слів, потім виконується сингулярне розкладання матриці imageі обчислюється матриця image, по якій і знаходяться схожі слова.

Скрипт для знаходження для кожного ключового слова схожих слів і відсіювання схожих груп
# coding: utf-8

import pandas as pd
import os
import json
import tqdm
import random
import pickle
from decimal import *
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import normalize
from sklearn import metrics, ensemble, сусідів, decomposition, preprocessing, svm
from sklearn import cross_validation
from scipy.sparse import csr_matrix, lil_matrix
from collections import Counter
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer, CountVectorizer
from sklearn.utils.extmath import randomized_svd

p_names = [
'urbancow'
]

portfolio_dir = '/home/traineeship/portfolio/'

tags_list = list()

for name in p_names:
rest_info = pd.read_csv(portfolio_dir + name + '/rest_info.csv')
for keywords in rest_info['keywords']:
s_keywords = str(keywords).replace(',','|||').lower().decode('utf-8')
tags_list.append( s_keywords.replace('[',").replace(']',").replace('"',") )

print len(tags_list)
vectorizer = CountVectorizer(min_df=0.000, binary=True, tokenizer=lambda doc: doc.split('|||'))
X = vectorizer.fit_transform(tags_list)

keyword_list = vectorizer.get_feature_names()
for i in range(len(keyword_list)):
keyword_list[i] = keyword_list[i].strip().rstrip()

print len(keyword_list)

p = np.asarray(X. mean(axis=0)).ravel()
c = Counter()

for keywords in tags_list:
for k1 in keywords.split('|||'):
c.update([(k1, k2) for k2 in keywords.split('|||')])

c_word = Counter()

for keywords in tags_list:
for w in keywords.split('|||'):
c_word[w] += 1

PMI = np.zeros([len(keyword_list), len(keyword_list)])

for i in range(len(keyword_list))):
for j in range(i, len(keyword_list)):
joint = c[(keyword_list[i], keyword_list[j])]/float(len(tags_list))
if joint == 0:
PMI[i,j] = -1
PMI[j,i] = -1
else:
p1 = c_word[keyword_list[i]]/float(len(tags_list))
p2 = c_word[keyword_list[j]]/float(len(tags_list))
PMI[i,j] = np.log(p1*p2)/np.log(joint) - 1
PMI[j,i] = np.log(p1*p2)/np.log(joint) - 1

U, Sigma, VT = randomized_svd(PMI, n_components=2048, random_state=42)

E = U. dot(np.diag(np.sqrt(Sigma)))

np.save('E_full_k_4096', E)

E = normalize(E, axis=1)

#define groups of similar words
words_groups = [None] * len(keyword_list)
for i in range (len(keyword_list)):
d = E. dot(E[i])
indexes = np.argsort(d)[::-1]
words_group = [None] * 10
idx = 0
for j in indexes[:10]:
words_group[idx] = keyword_list[j]
idx += 1
words_groups[i] = words_group

#remove similar groups
for i in range(len(words_groups)):
if (words_groups[i] == None):
continue
for j in range(i + 1, len(words_groups)):
if (words_groups[j] == None):
continue
len_ = len(set(words_groups[i]) & set(words_groups[j]))
if (len_ > 5):
words_groups[j] = None

tmp = list()
for i in range(len(words_groups)):
if (words_groups[i] == None):
continue
tmp.append(words_groups[i])

words_groups = tmp
np.save('words_groups', words_groups)


Скрипт для обчислення ознак
# coding: utf-8

import pandas as pd
import os
import json
import tqdm
import random
import pickle
import sys
from decimal import *
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import normalize
from sklearn import metrics, ensemble, сусідів, decomposition, preprocessing, svm
from sklearn import cross_validation
from scipy.sparse import csr_matrix, lil_matrix
from collections import Counter
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer, CountVectorizer
from sklearn.utils.extmath import randomized_svd


p_names = [
'urbancow'
]

portfolio_dir = '/home/traineeship/portfolio/'

tags_list = list()

for name in p_names:
rest_info = pd.read_csv(portfolio_dir + name + '/rest_info.csv')
for keywords in rest_info['keywords']:
s_keywords = str(keywords).replace(',','|||').lower().decode('utf-8')
tags_list.append( s_keywords.replace('[',").replace(']',").replace('"',") )

name = p_names[0]

print len(tags_list), name
vectorizer = CountVectorizer(min_df=0.000, binary=True, tokenizer=lambda doc: doc.split('|||'))
X = vectorizer.fit_transform(tags_list)

keyword_list = vectorizer.get_feature_names()
for i in range(len(keyword_list)):
keyword_list[i] = keyword_list[i].strip().rstrip()

print len(keyword_list), len(tags_list)

E = np.load('E_full_k_4096.npy')
E = normalize(E, axis=1)

words_groups = np.load('words_groups.npy')
print len(words_groups)

getcontext().prec = 4

features_name = "gm_id,"+",".join("w%s" %i for i in range(len(words_groups))) + '\n'

rest_info = pd.read_csv(portfolio_dir + name + '/rest_info.csv')
keywords_csv = open(portfolio_dir + name + '/keywords.csv','w')

keywords_csv.write(features_name)

no_processed_keywords = rest_info['keywords']
processed_splited_keywords = list()

for i in range(len(no_processed_keywords)):

no_processed_keywords[i] = no_processed_keywords[i].decode('utf-8')
no_processed_keywords[i] = no_processed_keywords[i].lower().replace('[',").replace(']',").replace('"',")

splited_keywords = no_processed_keywords[i].split(',')
for j in range(len(splited_keywords)):
splited_keywords[j] = splited_keywords[j].strip().rstrip()
processed_splited_keywords.append(set(splited_keywords))#count similarity between keywords of image and words_groups[i]
for i in range(len(processed_splited_keywords)):
words = processed_splited_keywords[i]

features = [0] * len(words_groups)
for j in range(len(words_groups)):
features[j] += Decimal(len(words & set(words_groups[j]))) / Decimal(len(set(words_groups[j])))

str_features = str(rest_info['gm_id'][i])+','+','.join(str(feature) for feature in features) + '\n'
keywords_csv.write(str_features)


Про візуалізацію даних і стиснення розмірності докладніше написано в 1-ї частини

Скрипт для візуалізації портфоліо за ключовими словами

# coding: utf-8


import numpy as np
import pandas as pd
import sys
import matplotlib as mpl
mpl.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
import json
import os
import cv2
from sklearn import manifold, decomposition
from matplotlib.offsetbox import OffsetImage, AnnotationBbox
from scipy.stats import gaussian_kde
import gc


p_names = [ 
'urbancow'
]


def imscatter(x, y, image, ax=None, label=False):
label=label==True
im = OffsetImage(image)
x, y = np.atleast_1d(x, y)
artists = []
for x0, y0 in zip(x, y):
ab = AnnotationBbox(im, (x0, y0), xycoords='дані', frameon=label)
artists.append(ax.add_artist(ab))
ax.update_datalim(np.column_stack([x, y]))
ax.autoscale()
return artists


name = p_names[0]

portfolio_dir = '/home/traineeship/portfolio/'
images_directory = portfolio_dir + name + '/images/'
keywords_path = portfolio_dir + name + '/keywords.csv'

rest_info = pd.read_csv( portfolio_dir + name + '/rest_info.csv' )

gm_ids = rest_info['gm_id']

keywords_info = pd.read_csv(keywords_path)
print len(keywords_info), len(gm_ids)
downloads = dict( zip( list( map( str, rest_info['gm_id'] ) ), rest_info['download'] ) )

keywords_info.drop('gm_id',оперативне=True,axis=1)
X = keywords_info.as_matrix()

print len(X)

y = np.array( [ downloads[str(gm_id)] for gm_id in gm_ids ] ) #downloads count

sd_downloads = y.std()
mean_downloads = y.mean()

X_list = list()
y_list = list()
gm_ids_list = list()

if (len(X) > 5000):
batches_count = len(X) / 5000 + 1
index = 0
for i in range(batches_count - 1):
if (i < batches_count - 2):
X_list.append(X[index:index+5000])
y_list.append(y[index:index+5000])
gm_ids_list.append(gm_ids[index:index+5000])
elif (i == batches_count - 2):
if (len(X[index+5000:]) < 1000):
X_list.append(X[index:])
y_list.append(y[index:])
gm_ids_list.append(gm_ids[index:])
batches_count -= 1
else:
X_list.append(X[index:index+5000])
y_list.append(y[index:index+5000])
gm_ids_list.append(gm_ids[index:index+5000])
index += 5000
X_list.append(X[index:])
y_list.append(y[index:])
gm_ids_list.append(gm_ids[index:])
index += 5000
else:
X_list.append(X)
y_list.append(y)
gm_ids_list.append(gm_ids)
print len(X_list), len(X)


del X
del y
del gm_ids
del rest_info
del keywords_info
del downloads
gc.collect()

for ii in range(len(X_list)):
X = X_list[ii]
y = y_list[ii]
gm_ids = gm_ids_list[ii] 

#TruncatedSVD due to sparse data
X = decomposition.TruncatedSVD(n_components=50).fit_transform(X)
X = manifold.TSNE().fit_transform(X)

fig, ax = plt.subplots()
scale_factor=15
fig.set_size_inches(16*scale_factor, 9*scale_factor, forward=True)

for i, gm_id in enumerate( gm_ids ):
image_path = images_directory + str(gm_id) + '.jpg'
try:
image=cv2.imread(image_path)
b,g,r = cv2.split(image) # get b,g,r
image = cv2.merge([r,g,b]) # switch it to rgb
image=cv2.resize(image (80, 80))
except as Exception ex:
size = 80, 80, 3
image = np.zeros(size, dtype=np.uint8)
pass
x1=X[i, 0]
x2=X[i, 1]
imscatter(x1, x2, image, ax)
ax.plot(x1, x2)

for idx in range(4):
if (idx == 0):
x1=X[y == 0][:,0]
x2=X[y == 0][:,1]
elif (idx == 1):
x1=X[(y > 0) & (y <= mean_downloads + sd_downloads)][:,0]
x2=X[(y > 0) & (y <= mean_downloads + sd_downloads)][:,1]
elif (idx == 2):
x1=X[(y > mean_downloads + sd_downloads) & (y <= mean_downloads + 2 * sd_downloads)][:,0]
x2=X[(y > mean_downloads + sd_downloads) & (y <= mean_downloads + 2 * sd_downloads)][:,1]
elif (idx == 3):
x1=X[y > mean_downloads + 2 * sd_downloads][:,0]
x2=X[y > mean_downloads + 2 * sd_downloads][:,1]

xy = np.vstack([x1,x2])
kde = gaussian_kde(xy)#simple density estimation
z = kde(xy)

xmin, xmax = ax.get_xlim()
ymin, ymax = ax.get_ylim()

xedges = np.linspace(xmin, xmax, 700)
yedges = np.linspace(ymin, ymax, 700)
xx, yy = np.meshgrid(xedges, yedges)
gridpoints = np.array([xx.ravel(), yy.ravel()])

zz = np.reshape(kde(gridpoints), xx.shape)
im = ax.imshow(zz, cmap='jet', interpolation='nearest', origin='lower', extent=[xmin, xmax, ymin, ymax])

ax.grid()
suffix_name = str(idx) + '_tsne_part'+str(ii)+'.png'
fig.savefig('vism/'+name+'/'+name+'_'+ suffix_name, dpi=100, bbox_inches='tight')
fig.clf()
ax.cla() 


Розглянемо портфоліо автора з 1-ї частини (розглянемо лише фото з віком <= 2 років; близько 5000 фото).

Побудувалися такі картинки:

Вийшло, що у автора такі популярні теми за ключовими словами:

 • фото вулиць зверху
 • місця з великим скупченням народу (метрополітен, ...);
 • пам'ятки
 • школярі
 • всередині супермаркетів з дітьми
 • ковбої; коні
 • пекарня; кухні у закладах громадського харчування
 • індуси
 • магазин з велосипедами
 • у полі
 • пейзаж; природа(швидше мало продавані)
І не популярні за ключовими словами:

 • подорожі по країнах 3-го світу; їх звичаї, побут
p.s. портфоліо іншого автора з вже обчисленими ознаками за ключовими словами
Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.