Візуалізація фото-портфоліо. Частина 1: Нестандартне застосування deep learning

image

Коротко про задачі: є фото-портфоліо з великою кількістю фото, хочемо дізнатися список популярних і не популярних тем.

Для прикладу розглянемо портфоліо автора з iStock (розглянемо лише фото з віком <= 2 років; близько 5000 фото).

Це для тих, хто захоче витягувати інформацію з iStockПосилання на фото виглядають так: www.istockphoto.com/ru/ru/фото/смотреть-северное-сияние-gm516188033-48762778?st=5721cc0, де рядок після gm і до дефіса — це id фото (516188033).
Інформацію про фото (кількість завантажень, дату завантаження, ключові слова, ім'я автора, ...) можна дізнатися за посиланням: rest.istockphoto.com/api/v1/assets/516188033

Приклад скрипта для скачування json сторінок c rest.api
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import wget
import json
import sys
import time

author_name = "urbancow"
author_id = 300612
page_count = 93

path_to_save = "/home/forcesh/Downloads/Projects/iStock/urbancow/"

for page in range(1, page_count):
search_url = 'http://www.istockphoto.com/ru/portfolio/'+author_name
data = {"facets": {"pageNumber": page, "perPage": 100, "abstractType": ["photos", "illustrations"],
"order": "bestMatch", "portfolioID": [author_id],
"additionalAudio": "false"}}
r = requests.post(search_url, json.dumps(data))
soup = BeautifulSoup(r.text, "lxml")

scope = soup.select("div.results-container")
search_list = scope[0].select("section.search-list")
figure_list = search_list[0].select("figure")

for figure in figure_list:
href = figure.select("a")[0].get("href")
gm_id = href.rsplit("gm", 1)[1].split('-')[0]
rest_url = "https://rest.istockphoto.com/api/v1/assets/"+gm_id
wget.download rest_url, out = path_to_save + gm_id)
#iStock is sensitive to frequent requests
time.sleep(0.5)


Приклад скрипта для скачування зображень і формування csv файлу
import json
import requests
import wget
import time

author_name = 'urbancow'
portfolio_path = '/home/forcesh/Downloads/Projects/iStock/'

path_to_gm_ids_list = portfolio_path + author_name + '/gm_ids_list.txt'

gm_ids = open(path_to_gm_ids_list,'r')

rest_info_file = open(portfolio_path + author_name + '/rest_info.csv','a')
rest_info_file.write('gm_id,downloads,keywords\n')

for gm_id in gm_ids:
gm_id = gm_id.replace('\n',")

rest_page = open(portfolio_path + author_name + '/' + gm_id,'r').read()

parsed_string = json.loads(rest_page)

downloads_count = parsed_string['downloadsCount']

info = gm_id + ','
info += str(downloads_count)
info += ','.join( parsed_string['keywords'])

rest_info_file.write(info)

thumbnails_preview_url = parsed_string['thumbnails']['previewUrl']
wget.download thumbnails_preview_url, out = portfolio_path + author_name+'/images/'+gm_id+'.jpg')
print thumbnails_preview_url

time.sleep(0.5)Ознаки, за якими будуть розбиватися дані, будемо отримувати за допомогою моделі inceptionV3. Але будемо використовувати не назви об'єктів, які знаходить нейронка, а вихідні сигнали з передостаннього шару (2048 ознак).

Приклад скрипта, який витягує сигнал з передостаннього шару на Keras
# coding: utf-8

from keras_inception_v3.inception_v3 import InceptionV3, preprocess_input
from keras.preprocessing image import
import numpy as np
from keras_inception_v3.imagenet_utils import decode_predictions
import json
import os
import keras
from multiprocessing import Pool
from multiprocessing.dummy import Pool as ThreadPool
import time
import h5py
import keras.backend as K
import tensorflow as tf
import nltk
from nltk.stem import WordNetLemmatizer

def preprocess_image(image_path):
img = image.load_img(image_path, target_size=(299, 299))
x = image.img_to_array(img)
x = np.expand_dims(x, axis=0)
x = preprocess_input(x)
return x

def preprocess_image_batch(images):
batch = np.zeros((len(images), 299, 299, 3), dtype=np.float32)
for i, image_path in enumerate(images):
batch[i] = preprocess_image(image_path)
return batch

def get_descriptor(i):
offset = i%num_file_items
file_id = i/num_file_items
f = open("is invalid/descriptors_inception_v3_pool3_%d.bin"%file_id, "rb")
f.seek(8*2048*offset, os.SEEK_SET)
desc = np.fromfile(f, dtype=np.double, count=2048)
f.close()
return desc

model = InceptionV3(include_top=False, weights=None)

weights_file = h5py.File('/home/snapper/.keras/models/inception_v3_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_notop.h5')

weight_value_tuples = []
for layer in model.layers:
layer_name = layer.name
if layer_name in weights_file and len(weights_file[layer_name]) != 0:
g = weights_file[layer_name]
weight_names = [n.decode('utf8') for n in g.attrs['weight_names']]
weight_values = [g[weight_name] for weight_name in weight_names]
symbolic_weights = layer.weights
weight_value_tuples += zip(symbolic_weights, weight_values)

K. batch_set_value(weight_value_tuples)

batch = preprocess_image_batch(['/home/snapper/120549251.jpg'])
p = model.predict(batch)

images = ['/home/snapper/120549251.jpg' for i in range(100)]
images = np.array(images)

num_file_items = 1024*4

is invalid = np.zeros([num_file_items, 2048], dtype=np.double)

step = 64
m = len(images)

for i in range(0, m, step):
data_end_index = min(i % num_file_items + step, i % num_file_items+min(i+step, m)-i)
data_indexes = np.arange(i % num_file_items, data_end_index)

batch_indexes = np.arange(i, min(i+step, m))
batch = images[batch_indexes]

X = preprocess_image_batch(batch)

p = model.predict(X)

is invalid[data_indexes] = p

if i%num_file_items+step >= num_file_items or i+step>= m:
print 'saving to', 'descriptors_inception_v3_pool3_%d.bin'%(i/num_file_items)
descriptors[:data_end_index].tofile('descriptors/descriptors_inception_v3_pool3_%d.bin'%(i/num_file_items))

np.allclose(get_descriptor(0), p[0])


Посилання на навчену InceptionV3

Далі будемо використовувати t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-sne) — інструмент для візуалізації высокоразмерных даних. Розробники sklearn в документації рекомендують попередньо використовувати інші методи для скорочення розмірності (PCA для щільних даних або TruncatedSVD для розріджених даних). Стиснути розмірність, наприклад, до 50 і вже потім використовувати t-sne.

У нашому випадку дані розряджені, тому вибираємо TruncatedSVD і стискаємо розмірність до 50. Потім стискаємо дані до двовимірного простору. І все, можна малювати картинки.

Для того, щоб виділити на побудованому зображенні популярні і не популярні теми, будемо використовувати gaussian_kde з sklearn (функція для оцінки щільності). Порахуємо м. о.(mean) і с. о.(sd) скачувань і виділимо 4 групи фото:

  • фото, у яких кількість скачувань = 0
  • фото, у яких кількість скачувань > 0 <= mean + sd
  • фото, у яких кількість скачувань > mean + sd і <= mean + 2 * sd
  • фото, у яких кількість скачувань > mean + 2 * sd
Далі будемо будувати 4 картинки для кожної групи фото. Градієнтом від синього до зеленого і від зеленого до червоного виконується візуалізація щільності точок(фото) в даній області. Чим ближче колір до червоного, тим більше точок у цій галузі належить до аналізованої групі.

Скрипт для візуалізації портфоліо
# coding: utf-8

import numpy as np
import pandas as pd
import sys
import matplotlib as mpl
mpl.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
import json
import os
import cv2
from sklearn import manifold, decomposition
from matplotlib.offsetbox import OffsetImage, AnnotationBbox
from scipy.stats import gaussian_kde
import gc

num_file_items = 1024*4

def get_descriptor( directory, i ):
offset = i%num_file_items
file_id = i/num_file_items
f = open( directory + "descriptors_inception_v3_pool3_%d.bin"%file_id, "rb" )
f.seek(8*2048*offset, os.SEEK_SET)
desc = np.fromfile(f, dtype=np.double, count=2048)
f.close()
return desc

def imscatter(x, y, image, ax=None, label=False):
label=label==True
im = OffsetImage(image)
x, y = np.atleast_1d(x, y)
artists = []
for x0, y0 in zip(x, y):
ab = AnnotationBbox(im, (x0, y0), xycoords='дані', frameon=label)
artists.append(ax.add_artist(ab))
ax.update_datalim(np.column_stack([x, y]))
ax.autoscale()
return artists

name = 'urbancow'

portfolio_dir = '/home/traineeship/portfolio/'
images_directory = portfolio_dir + name + '/images/'

descriptors_directory = portfolio_dir + name + '/is invalid/'

#order number of gm_id
with open( descriptors_directory + 'descriptors_map.json' ) as data_file: 
descriptors_map = json.load( data_file )

#gm_id,downloads,keywords
rest_info = pd.read_csv( portfolio_dir + name + '/rest_info.csv' ) 

gm_ids = rest_info['gm_id']
downloads = dict( zip( list( map( str, rest_info['gm_id'] ) ), rest_info['download'] ) )

X = np.matrix( [ get_descriptor( descriptors_directory, descriptors_map[str(gm_id)]) for gm_id in gm_ids ] ) #is invalid
y = np.array( [ downloads[str(gm_id)] for gm_id in gm_ids ] ) #downloads count

sd_downloads = y.std()
mean_downloads = y.mean()

X_list = list()
y_list = list()
gm_ids_list = list()

part_size = 10000

if (len(X) > part_size):
batches_count = len(X) / part_size + 1
index = 0
for i in range(batches_count - 1):
if (i < batches_count - 2):
X_list.append(X[index:index+part_size])
y_list.append(y[index:index+part_size])
gm_ids_list.append(gm_ids[index:index+part_size])
elif (i == batches_count - 2):
if (len(X[index+part_size:]) < 1000):
X_list.append(X[index:])
y_list.append(y[index:])
gm_ids_list.append(gm_ids[index:])
batches_count -= 1
else:
X_list.append(X[index:index+part_size])
y_list.append(y[index:index+part_size])
gm_ids_list.append(gm_ids[index:index+part_size])
index += part_size
X_list.append(X[index:])
y_list.append(y[index:])
gm_ids_list.append(gm_ids[index:])
index += part_size
else:
X_list.append(X)
y_list.append(y)
gm_ids_list.append(gm_ids)
print len(X_list), len(X)

del X
del y
del gm_ids
del rest_info
del descriptors_map
del downloads
gc.collect()

for ii in range(len(X_list)):
X = X_list[ii]
y = y_list[ii]
gm_ids = gm_ids_list[ii] 

#TruncatedSVD due to sparse data
X = decomposition.TruncatedSVD(n_components=50).fit_transform(X)
X = manifold.TSNE().fit_transform(X)

fig, ax = plt.subplots()
scale_factor=15
fig.set_size_inches(16*scale_factor, 9*scale_factor, forward=True)

for i, gm_id in enumerate( gm_ids ):
image_path = images_directory + str(gm_id) + '.jpg'
try:
image=cv2.imread(image_path)
b,g,r = cv2.split(image) # get b,g,r
image = cv2.merge([r,g,b]) # switch it to rgb
image=cv2.resize(image (80, 80))
except as Exception ex:
size = 80, 80, 3
image = np.zeros(size, dtype=np.uint8)
pass
x1=X[i, 0]
x2=X[i, 1]
imscatter(x1, x2, image, ax)
ax.plot(x1, x2)

for idx in range(4):
if (idx == 0):
x1=X[y == 0][:,0]
x2=X[y == 0][:,1]
elif (idx == 1):
x1=X[(y > 0) & (y <= mean_downloads + sd_downloads)][:,0]
x2=X[(y > 0) & (y <= mean_downloads + sd_downloads)][:,1]
elif (idx == 2):
x1=X[(y > mean_downloads + sd_downloads) & (y <= mean_downloads + 2 * sd_downloads)][:,0]
x2=X[(y > mean_downloads + sd_downloads) & (y <= mean_downloads + 2 * sd_downloads)][:,1]
elif (idx == 3):
x1=X[y > mean_downloads + 2 * sd_downloads][:,0]
x2=X[y > mean_downloads + 2 * sd_downloads][:,1]

xy = np.vstack([x1,x2])
kde = gaussian_kde(xy)#simple density estimation
z = kde(xy)

xmin, xmax = ax.get_xlim()
ymin, ymax = ax.get_ylim()

xedges = np.linspace(xmin, xmax, 700)
yedges = np.linspace(ymin, ymax, 700)
xx, yy = np.meshgrid(xedges, yedges)
gridpoints = np.array([xx.ravel(), yy.ravel()])

zz = np.reshape(kde(gridpoints), xx.shape)
im = ax.imshow(zz, cmap='jet', interpolation='nearest', origin='lower', extent=[xmin, xmax, ymin, ymax])

ax.grid()
suffix_name = str(idx) + '_tsne_part'+str(ii)+'.png'
fig.savefig('vism/'+name+'/is invalid/'+name+'_'+ suffix_name, dpi=100, bbox_inches='tight')
fig.clf()
ax.cla()


Вишикувалися з картинки (розмір картинок близько 50 МБ, дозвіл близько 10к x 10к; GPicView непогано їх відкриває):

Вийшло, що у автора такі популярні теми:

  • фото вулиць зверху
  • місця з великим скупченням народу (метрополітен, ...);
  • пам'ятки
  • школярі
  • всередині супермаркетів з дітьми
і не популярні:

  • пейзаж; природа
P. S. Спеціально для тих, хто не хоче займатися збором даних і обчисленням ознак, але хоче подивитися, як візуалізуються дані, викладаю портфоліо іншого автора і обчислені ознаки.
Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.